เงื่อนไขการรับประกันพื้นฐาน:

SANGFOR รับประกันการช่วยเหลือด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้ใช้ปลายทางสั่งซื้อโซลูชัน: 

1. รับประกันว่าฮาร์ดแวร์จะรองรับซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดภายในระยะเวลา 3 ปี และ 5 ปี นับจากการปรับปรุง/การแก้ไขข้อบกพร่องของแต่ละเวอร์ชัน
2. ผู้ใช้ปลายทางได้รับการรับประกันว่า จะได้รับการช่วยเหลือด้านฮาร์ดแวร์อย่างน้อย 5 ปี และได้รับการช่วยเหลือด้านซอฟต์แวร์อย่างน้อย 10 ปี ซึ่งรวมไปถึงระยะเวลาการช่วยเหลือด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการช่วยเหลือของ SANGFOR
3. เงื่อนไขการช่วยเหลือจะต้องครอบคลุมอยู่ภายใต้สัญญาการช่วยเหลือ

เงื่อนไขการรับประกันพื้นฐานทำหน้าที่เป็นการรับประกันการช่วยเหลือขั้นต่ำ และสามารถนำมาใช้แทนนโยบายวงจรการช่วยเหลือได้ โดย SANGFOR ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้ตัดสินทั้งหมด

นโยบายการสนับสนุนวงจรชีวิต

นโยบายการสนับสนุนวงจรชีวิตของ SANGFOR ได้กำหนดอายุการใช้งานซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ของผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิต่การสิ้นสุดการขาย และนโยบายการบริการที่เกี่ยวข้อง จุดมุ่งหมายของนโยบายดังกล่าวของ SANGFOR คือเพื่อให้ลูกค้าและคู่ค้าของเราได้ทราบถึงการอัปเดต ด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการสิ้นอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ SANGFOR และเพื่อรับประกันการบริการและผลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย

สำหรับตัวอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ จะใช้นโยบายการสนับสนุนวงจรชีวิตต่อไปนี้: 

 • หากจำเป็นต้องมีการต่ออายุจะต้องชำระค่าบริการที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่ได้รับการรับรอง
 • หากต้องการรับการช่วยเหลือด้านฮาร์ดแวร์ ในช่วงที่ไม่ได้รับประกัน ให้ชำระค่าบริการก่อน
 • หากจำเป็นต้องมีการช่วยเหลือด้านฮาร์ดแวร์ในช่วงระยะเวลารับประกัน และฮาร์ดแวร์ไม่ได้มีการผลิตแล้ว อาจมีการนำผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันหรือเทียบเท่ามาเปลี่ยนแทนฮาร์ดแวร์เดิม โดยจะเป็นไปตามดุลยพินิจของ SANGFOR

สำหรับซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์และการปล่อยซอฟต์แวร์ จะใช้นโยบายการสนับสนุนวงจรชีวิตดังต่อไปนี้  (ยกเว้นผลิตภัณฑ์ Sangfor NGAF):

 • วงจรการปล่อยซอฟต์แวร์จะได้รับการช่วยเหลือเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่ที่ซื้อ
 • การบำรุงรักษา 5 ปี จะใช้กับซอฟต์แวร์ทุกเวอร์ชัน ซึ่งรวมถึงการแก้ไขข้อบกพร่อง การเผยแร่การแก้ไขปัญหาในการบำรุงรักษา และการแก้ไขข้อผิดพลาดที่สำคัญ
 • ให้การช่วยเหลือทางเทคนิคมากถึง 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ

การเผยแพร่ Firmware ของ Sangfor NGAF

 • ลูกค้าแต่ละรายสามารถซื้อบริการสนับสนุนทางเทคนิค ได้นานถึง 5 ปีนับจากวันที่ซื้อฮาร์ดแวร์
 • ในช่วงระยะเวลาการสนับสนุน ลูกค้าจะได้รับบริการสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับเวอร์ชันเฟิร์มแวร์อย่างเป็นทางการที่รองรับ เช่น การสอบถามทั่วไป การแก้ไขปัญหา ปรับปรุงด่วน และการอัปเกรดเวอร์ชัน (หากมี)
 • หลังจาก 5 ปีนับจากวันที่ซื้อ อุปกรณ์ NGAF จะสิ้นสุดการสนับสนุน (End-of-Support) ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิ์ใช้บริการสนับสนุนทางเทคนิคของ Sangfor หลังจากวันที่สิ้นสุดการสนับสนุน (End-of-Support)
 • โดยปกติเฟิร์มแวร์ NGAF แต่ละเวอร์ชันจะมีอายุการใช้งาน 3 ปีนับจากวันที่เผยแพร่ อายุการใช้งานของเฟิร์มแวร์บางเวอร์ชันอาจแตกต่างกันไประหว่าง 2 ถึง 5 ปี ขึ้นอยู่กับทิศทางธุรกิจของ Sangfor การวางแผนทางเทคนิค และการพิจารณาประสบการณ์ของลูกค้า สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ SANGFOR COMMUNITY สำหรับวันสิ้นอายุ (End-of-Life) ของเฟิร์มแวร์แต่ละเวอร์ชัน
 • หลังจากวันที่สิ้นอายุ (EOL) ของเฟิร์มแวร์ ลูกค้าจำเป็นต้องอัปเกรดเป็นเวอร์ชันที่รองรับล่าสุดเพื่อรับบริการสนับสนุนทางเทคนิค เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับประสบการณ์และการสนับสนุนที่ดีที่สุด 

หมายเหตุ: นโยบายเหล่านี้ใช้กับลูกค้าทุกรายโดยค่าเริ่มต้น นอกจากจะมีการตกลงเป็นอื่น

สำหรับการจำหน่ายคืน:

 • โปรดสอบถามรายละเอียดจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ

สำหรับผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัย:

product img

 

สำหรับผลิตภัณฑ์ระบบคลาวด์:

cloud img

 

 

End of Sales Services Announcements